Minulý čas jednoduchý v kocke

Autor Marián Kohn, online lektor angličtiny

Poslať článok známemu/známej

Examples (vzorové vety):

 • You called Debbie. Zavolali ste Debbie.
 • Did you call Debbie? Zavolali ste Debbie?
 • You did not call Debbie. Nezavolali ste Debbie.

USE 1 Completed Action in the Past (ukončený dej v minulosti)

We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Minulý čas (jednoduchý) sa používa na vyjadrenie deja, ktorý začal a aj skončil v určitom čase v minulosti. Sometimes, the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Niekedy sa nemusí uviesť ten konkrétny čas, ale hovoriaci má na mysli konkrétny čas v minulosti.

Examples (vzorové vety):

 • I saw a movie yesterday. Včera som videl (jeden) film.
 • I didn’t see a play yesterday. Včera som nevidel hru.
 • Last year, I traveled to Japan. Minulý rok som cestoval do Japonska.
 • Last year, I didn’t travel to Korea. Minulý rok som necestoval do Kórey.
 • Did you have dinner last night? Večerali ste včera večer?
 • She washed her car. (Ona) Umyla si auto.
 • He didn’t wash his car. On si neumyl auto.

USE 2 A Series of Completed Actions (sled ukončených dejov)

We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. Minulý čas (jednoduchý) používame na opis sledu dejov ukončených v minulosti. These actions happen 1st, 2nd, 3rd, 4th, and so on.

Examples (vzorové vety):

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Dokončil som prácu, šiel na pláž a našiel som pekné miesto na plávanie.
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. Pricestoval z letiska o ôsmej, prihlásil sa na recepcii hotela o deviatej a stretol sa s ostatnými o desiatej.
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? Dali ste múku, priliali mlieko a dali tam potom vajíčka?

USE 3 Duration in Past (ukončený dej, ktorý trval nejakú dobu v minulosti)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. Minulý čas jednoduchý sa dá použiť aj na opis deja, ktorý trval nejakú dobu – začal a skončil v minulosti. A duration is a longer action often indicated by expressions such as: for two years, for five minutes, all day, all year, etc. Ide o dlhšie obdobie, ktoré je vymedzené výrazmi ako: dva roky, päť minút, celý deň, celý rok, atď.

Examples (vzorové vety):

 • I lived in Brazil for two years. V Brazílii som býval dva roky.
 • Shauna studied Japanese for five years. Shauna študovala japončinu päť rokov.
 • They sat at the beach all day. Celý deň sedeli na pláži.
 • They did not stay at the party the entire time. Nezostali na večierku celý čas.
 • We talked on the phone for thirty minutes. Telefonovali sme tridsať minút.
 • A: How long did you wait for them? Ako dlho ste na nich čakali?
 • B: We waited for one hour. Čakali sme jednu hodinu.

USE 4 Habits in the Past (zvyky/návyky v minulosti)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. Minulý čas sa dá tiež použiť na popis zvyku/návyku, ktorý skončil v minulosti. It can have the same meaning as „used to.“ Môže to mať ten istý význam ako „used to – kedysi“. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. Aby bolo jasné, že hovoríme o zvyku/návyku/zlozvyku, používame výrazy ako: vždy, často, nikdy, „keď som bol dieťa“, „keď som bol mladší“, atď.

Examples (vzorové vety):

 • I studied French when I was a child. Keď som bol dieťa, učil som sa po francúzsky.
 • He played the violin. Hrával na husle.
 • He didn’t play the piano. Nehrával na klavíri.
 • Did you play a musical instrument when you were a kid? Hrali ste na nejaký hudobný nástroj, keď ste boli dieťa?
 • She worked at the movie theater after school. Po škole pracovala v kine.
 • They never went to school, they always skipped class. Nikdy nechodili do školy, ale vynechávali vyučovanie (hodiny).

USE 5 Past Facts or Generalizations (minulé skutočnosti)

The Simple Past can also be used to describe past facts or generalizations which are no longer true. Minulý čas sa používa aj na opis všeobecných faktov a skutočností, ktoré už dnes neplatia. As in USE 4 above, this use of the Simple Past is quite similar to the expression „used to.“ Podobne ako je uvedené v bode 4 toto použitie minulého času nahrádza výraz „used to“.

Examples (vzorové vety):

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing. Keď bola dieťa bola nesmelá/hanblivá, ale teraz je veľmi komunikatívna.
 • He didn’t like tomatoes before. Kedysi nemal rád paradajky.
 • Did you live in Texas when you were a kid? Bývali ste v Texase, keď ste boli dieťa?
 • People paid much more to make cell phone calls in the past. Kedysi ľudia platili o mnoho viac za hovory z mobilov.

Adverb placement (umiestnenie prísloviek)

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc. Príklady nižšie ukazujú kde vo vete sa nachádajú príslovky.

Examples (vzorové vety):

 • You just called Debbie. Ty si volal len Debbie.
 • Did you just call Debbie? Volal si len Debbie?

Active voice (činný rod) / Passive voice (trpný rod)

Examples (vzorové vety):

 • Tom repaired the car. (Active voice) Tom opravil auto. (činný rod)
 • The car was repaired by Tom. (Passive voice) Auto bolo opravené Tomom. (trpný rod)

Chcete sa naučiť po anglicky?
Máte otázku? Napíšte nám

  Podobné ťaháky z angličtiny

  Marián Kohn, lektor angličtiny, bloger a autor podcastuVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny.
  Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia anglického jazyka.

  Poslať článok známemu/známej

  Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

  Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj