Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure Ťaháky z chémie

Elektrónová konfigurácia prvkov

Pre niekoho to znie strašne, strašidelne, ale v podstate na tom nie je nič ťažké 🙂
Na to, aby sme vôbec pochopili, o čom to je – pozrieme sa na zúbok elektrónu.

Elektrón – záporne nabitá častica, nachádzajúca sa v elektrónovom obale.

 • Pohybuje sa okolo jadra po stacionárnych dráhach (orbitáloch), t.j. po kružniciach s určitým polomerom s konštantnou energiou bez vyžarovania elektromagnetického vlnenia. Energia elektrónu sa môže meniť len po kvantách, a to len pri prechode z jednej stacionárnej dráhy na druhú.
 • Stav elektrónu možno popísať pomocou kvantových čísel.       – Hlavné kvantové číslo n – charakterizuje energiu elektrónu v atóme v základnom stave. Dodaním príslušného kvanta energie možno atóm previesť do vzbudeného stavu s vyšším n. Nadobúda hodnoty 1, 2, 3, ….. nekonečno                       – Vedľajšie kvantové číslo l – udáva moment hybnosti elektrónu súvisiaci s jeho pohybom okolo jadra a je obmedzené hodnotou n. Nadobúda hodnoty 0, 1, 2, …. (n – 1). Hodnotám l sa priraďujú písmená podľa schémyhodnota l 0, 1, 2, 3, …..
  písmeno s, p, d, f, ……                                                       – Magnetické kvantové číslo I – udáva zložku momentu hybnosti elektrónu spadajúceho do smeru poľa, pokiaľ sa atóm nachádza v magnetickom alebo elektrickom poli. Nadobúda hodnoty od -l po +l

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Obsadenie jednotlivých orbitálov elektrónmi alebo elektrónová konfigurácia atómu sa riadi tromi základnými pravidlami (a tie si treba pamätať):

 1. Pauliho princíp: Každý orbitál charakterizovaný tromi kvantovými číslami môže byť obsadený najviac! Dvomi elektrónmi, ktoré sa odlišujú štvrtým kvantovým číslom (spinové magnetické kvantové číslo), ktoré nadobúda hodnoty +1/2 a -1/2 ( z toho vyplýva, že v orbitále s – max. 2 elektróny, v orbitále p – max. 6 elektrónov, v orbitále d – 10 elektrónov, a v orbitále f – max. 14 elektrónov)
 2. Výstavbový princíp: Keďže základný stav atómu je stavom s najnižšou energiou, obsadzujú elektróny hladiny tak, aby výsledný systém mal čo najnižšiu energiu. Tomu zodpovedá poradie:
  1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
 3. Hundovo pravidlo: Stavy s rovnakou energiou sa obsadzujú najprv všetky po jednom elektróne. Spinové magnetické kvantové čísla elektrónov v takto spolovice zaplnených degenerovaných orbitálov sú rovnaké.

Príklady:

Elektrónová konfigurácia prvkov:

5B 1s2 2s2 2p1

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9

16S 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Pomohol vám tento ťahák? Pošlite ho známym! Máte ďalšie tipy ako sa zlepšiť v chémii? Podeľte sa o ne v komentároch pod článkom!

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie fyziky Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure Ťaháky z chémie

Chemické názvoslovie

Každý má nejaké meno, a aj zlúčeniny chcú byť pomenované. Tak šup na to 🙂

Chemické zlúčeniny sa označujú vzorcami. Vzorec je zložený z podstatného a prídavného mena.

Podstatné meno + prídavné meno = vzorec

Podstatné meno udáva druh zlúčeniny a označuje časť s väčšou elektronegativitou. (ak je zložená z atómov jedného prvku, má príponu -id, chlorid, oxid)

Prídavné meno označuje časť zlúčeniny s menšou elektronegativitou a má príponu valenčnú – t.j. podľa oxidačného čísla príslušného prvku (NaI – sod-ný, CaII – vápe-natý)

V slovenskom názve je poradie – podstatné meno, potom prídavné meno.

POZOR!!!!! Vo vzorci je ale poradie opačné!!!!!!!!

Príklady: chlorid sodný NaCl

oxid horečnatý MgO

bromid draselný Kbr

oxid kremičitý SiO2

Na to, aby ste napísali správne vzorec a odvodili správny názov zlúčeniny, potrebujete poznať oxidačné číslo daného prvku. Existuje 5 pravidiel na určovanie oxidačného čísla:

 1. Oxidačné číslo atómu prvku je nula. ( H2, O2, P4, S8)

 2. Oxidačné číslo ľubovoľného jednoatómového iónu odvodíme z jeho náboja. Katión Cu2+ má náboj 2. 1,602.10-19 C a jeho oxidačné číslo je +II.

 3. Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách, napr. H2O, NH3, HCl, je vždy I, len v hydridoch kovov, napr. NaH, CaH2 je -I.

 4. Oxidačné číslo atómu kyslíka v zlúčeninách napr. H2O, HgO, SO2 je -II, len v peroxidoch, napr. H2O2, NaO2 je -I, a v jednej zlúčenine je výnimočne +II (zlúčenina OF2 – čo je oxyfluorid, v dôsledku toho, že fluor je elektronegatívnejši ako kyslík; elektronegativita F = 3,98 a elektronegativita O = 3,44)

 5. Vo vzorcoch viacatómových častíc (molekúl, iónov) sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov určí tak, že sa elektróny, ktoré sa zúčastňujú na väzbe, vždy pridelia atómom s väčšou elektronegativitou. Súčet oxidačných čísel všetkých atómov v častici sa musí rovnať počtu elementárnych nábojov častice.

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Tabuľka tvorby vzorcov oxidov

Oxidačné číslo atómu prvku

Prípona prídavného mena

Všeobecný názov oxidov

Príklad

I

-ný

M2O

K2O oxid draselný

II

-natý

MO

CaO oxid vápenatý

III

-itý

M2O3

Al2O3 oxid hlinitý

IV

-ičitý

MO2

SiO2 oxid kremičitý

V

-ičný, -ečný

M2O5

P2O5 oxid fosforečný, N2O5 oxid dusičný

VI

-ový

MO3

SO3 oxid sírový

VII

-istý

M2O7

Cl2O7 oxid chloristý

VIII

-ičelý

MO4

OsO4 oxid osmičelý

M je všeobecné označenie atómu prvku. X je označenie halogénu (prvky VII.A skupiny)

Tabuľka tvorby vzorcov halogenidov

Všeobecný vzorec halogenidu

príklad

MIX

NaI jodid sodný

MIIX2

CaF2 fluorid vápenatý

MIIIX3

PBr3 bromid fosforitý

MIVX4

PbCl4 chlorid olovičitý

MVX5

SbCl5 chlorid antimoničný

MVIX6

UF6 fluorid uránový

MVIIX7

IF7 fluorid jodistý

MVIIIX8

OsF8 fluorid osmičelý

Hydroxidy majú všeobecný vzorec M(OH)n, kde n nadobúda hodnoty 1 až 4, OH- je hydroxidový ión, a M je atóm kovu.

Sulfidy sú soli kyseliny sulfánovej H2S a sú obdobou oxidov. Vzorce sulfidov môžeme ovodiť náhradou kyslíka sírou (síra má tak ako kyslík oxidačné číslo -II, super nie?)

Kyslíkaté kyseliny (OXOKYSELINY) sú trojprvkové zlúčeniny, a majú všeobecný vzorec HxAyOz, kde A je kyselinotvorný prvok; x má pri jednoduchších kyselinách hodnotu 1 až 6, y 1 až 2, z 1 až 7.

Tabuľka tvorby vzorcov kyslíkatých kyselín

Oxidačné číslo atómu prvku A

Prípona prídavného mena

Všeobecný vzorec

Príklad

I

-na

HAO

HClO kyselina chlórna

II

-natá

H2AO2

Neznáme zatiaľ

III

-itá

HAO2

HClO2 kyselina chloritá

IV

-ičitá

H2AO3

H2CO3 kyselina uhličitá

V

-ičná, -ečná

HAO3

HNO3 kyselina dusičná

VI

-ová

H2AO4

H2SO4 kyselina sírová

VII

-istá

HAO4

HClO4 kyselina chloristá

VIII

-ičelá

H2AO5

Neznáma zatiaľ

Po týchto nápovedách by nemal byť problém vytvoriť akýkoľvek vzorec. Ak chcete tak si vyskúšajte napísať vzorce a pomenovať zlúčeniny:

Napíšte vzorce:

oxid bárnatý, oxid kremičitý, kyselina sírová, kyselina fosforečná, jodid strieborný, chlorid sodný, bromid lítny, peroxid vodíka, hydroxid vápenatý, kyselina kremičitá, oxid hlinitý, peroxid sodný, sulfid železitý, fluorid germaničitý, kyselina chlorečná,

Pomenujte zlúčeniny:

B2O3, NaOH, AgCl, MgBr2, P2O5, HgO, H2O, MnO4, OsO4, SnS2, Al2O3, LiH, NaBr, PtO,CuO, CaO, KBr, H3PO4, H5IO6, HClO, H2CO3, Fe2S3, MgCl2, CaCl2, ZnCl2, AlBr3, As2O3

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie chémie Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Holíči Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Martine Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Piešťanoch Doučovanie v Prešove Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Ružomberku a okolí Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Senici Doučovanie v Skalici Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure Doučovanie v Trstenej a okolí Doučovanie v Tvrdošíne a okolí Ťaháky z chémie

Chemické látky

Každý predmet potrebuje svoje stavebné kamene a nimi sú základné pojmy, s ktorými sa človek bežne v chémii stretáva. Tieto sú takým základným kamienkom na úvod do chémie.

Látky klasifikujeme do skupenstiev. Skupenstvá poznáme:

 • pevné (napr. ľad)
 • kvapalné (napr. voda)
 • plynné (napr. vodná para)

Atóm je základnou stavebnou jednotkou látok.

Atóm je zložený z atómového jadra a elektrónového obalu. V atómovom jadre sa nachádzajú mikročastice – protóny ( nesú kladný náboj, označujeme p+, H+) a neutróny ( sú elektroneutrálne častice). V elektrónovom obale sa nachádzajú elektróny ( nesú záporný náboj, označujeme e-).

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Atóm je charakterizovaný protónovým (Z – udáva počet protónov v jadre), neutrónovým (N – udáva počet neutrónov v jadre) a nukleónovým (A – udáva počet protónov a neutrónov v jadre, ako aj relatívnu atómovú hmotnosť prvku) číslom.

 • Prvok je látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo (H, O, Na)
 • Molekula je častica, ktorá sa skladá z dvoch alebo viacerých atómov. (O2, Cl2, H2O)
 • Zlúčenina je látka, ktorá je tvorená rovnakými molekulami. (NaCl)
 • Chemické indivíduum (chemicky čistá látka) znamená, že v sústave sa nachádza len jedna látka. K chemickým indivíduám patria prvky a zlúčeniny.
 • Nuklid – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým a rovnakým nukleónovým čislom.
 • Izotop – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým ale rôznym nukleónovým číslom.

Sústava – látka je oddelená od okolia skutočnými alebo myslenými čiarami (stenami)

Poznáme sústavy:

 • otvorená – v sústave dochádza k výmene energie, aj k výmene častíc ( pohár vody, šálka čaju)
 • uzavretá – v sústave dochádza k výmene energie, ale nedochádza k výmene častíc (uzavretá fľaša vody)
 • izolovaná – v sústave nedochádza ani k výmene energie, ani častíc ( termoska s čajom)

Fáza – je homogénna oblasť sústavy, ktorá je oddelená od inej hraničnou plochou

Zmes – je látka, ktorá sa skladá z rôznych molekúl

Zmesi sa delia na:

 • homogénne – veľkosť častíc v sústave je menšia ako 10-9 m
 • koloidné – veľkosť častíc v sústave je od 10-9 až 10-7 m
 • heterogénne – veľkosť častíc je viac ako 10-7 m

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Kategórie
Doučovanie online cez Skype Doučovanie slovenčiny Maturita zo slovenčiny a literatúry Ťaháky zo slovenčiny a literatúry

Norman Mailer – Nahí a mŕtvi

Téma
Predmetom diela je priniesť čitateľovi pocity a zážitky radového vojaka, ktorý je totálne neschopný ovplyvniť to, čo sa s ním deje, hrôzu vojny, zranenia a zo všetkého najviac nekonečný strach a úzkosť z nasledujúcej minúty života. Z vojakov sa pomaly vytráca viera v akékoľvek ideály či nádeje na návrat.
Hlavná myšlienka
Ideu románu najlepšie vystihuje samotný názov… Nahí sú preto, lebo sú nepriateľovi neustále na očiach, niet miesta kam sa možno skryť a sú mŕtvi, pretože umierajú každú minútu, umierajú rovnako ako ich ideály a nádeje.
Literárny žáner
Protivojnový (antimilitaristický) a psychologický román; dielo najviac vystihuje pojem „obraz vojny“ pretože autor má snahu prebudiť v čitateľovi konkrétne pocity a dej, ľudia, udalosti, činy a situácie sú len prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa.
Literárny druh
Epika.
Štýl
Zložitý; román má kolektívneho hrdinu, hrdinom môže byť hociktorý vojak
PO. Dejové pásmo je pomerne jednoduché, má 4 časti: – Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda
Miesto a čas deja
Tesne pred koncom 2. sv. v. na tichomorskom ostrove Anopopei
Hlavné postavy
Generál Cummings, seržant Croft, poručík Hearn, vojaci
Dej
 1. Dej sa začína na lodi amerického námorníctva, ktorá smeruje k ostrovu Anopopei. (vojaci majú strach z vylodenia a nemôžu spať)
 2. Väčšina vojakov vrátane čaty seržanta Crofta je pridelená na výstavbu tábora a ciest.
 3. V ďalšej časti autor opisuje vzťahy medzi vojakmi, ktorí si medzi sebou vytvárajú jemné priateľstvá, vedú rozhovory o ženách, spomínajú na domov, na minulé boje.
 4. Invázii velí generál Cummings, ktorý si vyberá za svojho pobočníka poručíka Hearna.
 5. Generál váha s útokom na hlavnú tzv. Tojakovu líniu ( Tojak- veliteľ japonských jednotiek).
 6. Napokon sa rozhodne vyslať malý a nedostatočne zásobený prieskumný oddiel (PO) aby túto líniu obišiel a zaútočil na Japoncov z tyla. Za veliteľa PO vymenuje poručíka Hearna, pretože ho medzičasom znenávidel a chce sa ho zbaviť.
 7. Toto sa nepáči dovtedajšiemu veliteľovi- seržantovi Croftovi. Postup PO je pomalý a náročný. Croft zámerne nepovie Hearnovi o blízkych nepriateľských jednotkách a pri pokuse o prechod cez priesmyk Hearn spolu s iným vojakom umiera.
 8. Croft preberá velenie a rozhodne sa pre výstup na Mount Anaka, čo Hearn považoval za šialenosť.
 9. Počas cesty sa vojaci búria, niekoľkí padnú, no Croft si vydobyje autoritu.
 10. Tesne pred vrcholom napadne totálne vyčerpanú čatu roj sršňov. Vojaci sa prestanú starať o rozkazy a utečú späť do údolia.
 11. Počas cesty späť do tábora sa na lodi dozvedajú, že ich misia a smrť ich druhov bola zbytočná, pretože americké jednotky šťastnou zhodou náhod zničili japonský muničná sklad a hlavné veliteľstvo. Bolo len otázkou času kedy Tojakova línia povolí.

Seržant Sam Croft

Najlepší čatár, tvrdohlavý, odvážny, neoblomný, zocelený bojom, vždy sa snažil udržať morálku oddielu, povýšenecky pohŕdal všetkými ostatnými ľuďmi, nenávidel slabosť, bol taký lebo ho jediná milovaná žena oklamala, bol chladný, dokázal zabiť japonského vojaka keď sa mu pozeral do očí z bezprostrednej blízkosti, nepripustil si únavu ani prehru.

Poručík Robert Hearn

Mal rád len málokoho, vzdelaný, netrpezlivý, akoby mal potrebu skamarátiť sa s vojakmi, dôverčivý, rozhodný, tvrdohlavý, hrdý, zistil že je v podstate rovnaký ako Croft, ktorého nenávidel, miloval pocit víťazstva a tešilo ho rozkazovať Croftovi. Nenávidel generála Cummingsa, ktorý ho stále poúčal, bol odvážny ( ako prvý sa vydal cez rieku).

Dodatok

Zaujímavý je autorov postoj k ženám. Vojaci prestavajú veriť ženám, pretože vedia, že sú im v dobe vojny neverné (ak už sa s nimi nerozviedli), pohŕdajú nimi, považujú ich len za akési rozptýlenie. Podobný postoj zaujíma aj v „Stroji času“ kde opisuje vzťah seržanta Crofta a jeho ženy.

Pozrite si aj inzeráty

Kategórie
Doučovanie online cez Skype Doučovanie slovenčiny Maturita zo slovenčiny a literatúry Ťaháky zo slovenčiny a literatúry

Literatúra po roku 1945

Spoločensko-historické pomery

 • koniec 2. svetovej vojny (1939-1945)
 • rozdelenie sveta => “železná opona”

Západ

 • hospodárstvo => MARSHALLOV PLÁN
 • obnova, trhové hospodárstvo, svet demokracie a trhovej ekonomiky
 • politika => demokracia (občianské práva, ľudské práva a slobody)
 • povolené: voliť, vlastniť majetok, zhromažďovať sa, vyjadrovať sa k politike, cestovanie, náboženské vierovyznania
 • Podľa literárnych druhov a smerov – v tomto období dochádza k nástupu nových literárnych prúdov a smerov: 1. existencializmus 2. nový román (vznik vo Francúzsku) 3. neorealizmus (v Taliansku) 4. Beat Generation (USA,60.roky) 5. postmoderna (USA, Rusko, všetky krajiny)

Východ (sféra vplyvu ZSSR)

 • plánované hospodárstvo (5-ročnice)
 • spoločné vlastníctvo
 • politika => totalitný režim (vláda jednej strany a politické strany rozhodovali o všetkom)
 • opak západu – popretie základných ľudských práv a slobody
 • Podľa literárnych druhov a smerov – socialistický realizmus
 • socialistický realizmus – cenzúra (dielo bolo vyhodnotené , či zodpovedá ideológie), schématizmus
 • budovateľský román
 • príkladom rozdelenie sveta bolo rozdelenie Nemecka
 • predstavitelia 2.svetovej vojny: Norman Mailer (Nahí a mŕtvi), Joseph Heller (Hlava XXII), Wiliam Styron (Sophiina voľba)

Pozrite si inzeráty

Kategórie
Doučovanie fyziky Doučovanie informatiky Doučovanie matematiky Doučovanie online cez Skype Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Holíči Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Martine Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Piešťanoch Doučovanie v Prešove Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Ružomberku a okolí Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Senici Doučovanie v Skalici Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure Doučovanie v Trstenej a okolí Doučovanie v Tvrdošíne a okolí

Doučovanie matematiky, s ktorým budete spokojní

Ponúkam účinné a efektívne doučovanie matematiky. Doučujem veľa rokov, s veľmi pozitívnymi výsledkami. Úspešne som doučil už desiatky študentov. Verím, že pomôžem aj Vám.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Ján

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Kategórie
Doučovanie matematiky Doučovanie online cez Skype Doučovanie účtovníctva Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Holíči Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Martine Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Piešťanoch Doučovanie v Prešove Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Ružomberku a okolí Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Senici Doučovanie v Skalici Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure Doučovanie v Trstenej a okolí Doučovanie v Tvrdošíne a okolí

Ponúkam doučovanie účtovníctva

Ponúkam doučovanie účtovníctva cez skype. Mám 12 ročné skúsenosti ako účtovník, ekonóm. Doučujem vo večerných hodinách a cez víkend. Doučujem študentov, pracujúcich, začiatočníkov a pokročilých.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Jana

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Kategórie
Doučovanie angličtiny Doučovanie online cez Skype Doučovanie slovenčiny pre cudzincov Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure

Doučovanie angličtiny Bratislava-Ružinov

Ponúkam individuálne hodiny anglického jazyka pre všetky vekové a vedomostné kategórie. Učím a doučujem od základov, mierne pokročilých až po pokročilých. Hodiny prispôsobujem individuálnym požiadavkám študentov (konverzácie, príprava na maturitu/monitor/ reparáty, gramatika…). Pracujem s rôznymi materiálmi, ktoré študentom poskytujem. Vďaka individuálnemu prístupu hodiny majú svoju efektivitu a študenti dosahujú skvelé výsledky. Priebeh hodiny závisí od požiadaviek študenta (konverzácie, príprava na maturitu, monitor, reparáty, gramatika…)

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Marián

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Kategórie
Doučovanie angličtiny Doučovanie online cez Skype Doučovanie slovenčiny pre cudzincov Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure

Doučovanie angličtiny Bratislava-Karlova Ves

Doučím anglický jazyk, od začiatočníkov až po celkom pokročilých. Môžete so mnou aj plynule konverzovať na hocijakú tému. Naučím Vás aj správny prízvuk, ktorý sa bude dobre počúvať aj rodenému hovorcovi. Dá sa dohodnúť aj na hodinách cez Skype. Mám všeobecnú štátnu jazykovú skúšku aj lektorské minimum. Mám aj niekoľkoročné skúsenosti s doučovaním. Úvodná hodina je zdarma.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Marek

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Kategórie
Doučovanie angličtiny Doučovanie online cez Skype Doučovanie ruštiny Doučovanie slovenčiny pre cudzincov Doučovanie v Bratislave Doučovanie v Bratislave-Ružinove Doučovanie v Malackách a okolí Doučovanie v Modre a okolí Doučovanie v Petržalke Doučovanie v Pezinku a okolí Doučovanie v Rači Doučovanie v Rovinke Doučovanie v Senci a okolí Doučovanie v Stupave a okolí Doučovanie v Svätom Jure

Doučovanie angličtiny a ruštiny online

Ponúkam kvalitnú a lacnú výučbu anglického alebo ruského jazyka – všetky úrovne: gramatika, konverzácia, maturita…

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Maroš

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty