Dokonavý a nedokonavý vid slovies

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Slovesá sú ohybné slová a majú svoje gramatické kategórie. Pri slovesách určujeme osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod a vid. V tomto ťaháku si priblížime kategóriu slovesného vidu.

Čo je slovesný vid?

Slovesný vid je gramatická kategória slovies a vyjadruje, či dej už skončil alebo ešte trvá (prebieha).

Dokonavý vid

Dokonavý vid vyjadruje, že dej neprebieha, je ukončený. Slovesá, ktoré majú dokonavý vid, nazývame dokonavé.

Príklady dokonavých slovies: prečítať, nakúpiť, upiecť, povedať, urobiť, zasmiať sa

Budúci čas dokonavých slovies sa vyjadruje jednoduchým slovesným tvarom (jedným slovom): prečítam, nakúpim, upečiem, poviem, urobím, zasmejem sa.

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Nedokonavý vid

Nedokonavý vid vyjadruje neukončený dej, ktorý ešte prebieha. Slovesá s nedokonavým vidom nazývame nedokonavé.

Príklady nedokonavých slovies: čítať, nakupovať, piecť, rozprávať, robiť, smiať sa

Budúci čas nedokonavých slovies vyjadrujeme zloženým slovesným tvarom (viacerými slovami): budem čítať, budem nakupovať, budem piecť, budem rozprávať, budem robiť, budem sa smiať.

Dokonavé vs. nedokonavé slovesá
napísať – písať
prepísať – prepisovať
nakúpiť – nakupovať
ukryť (sa) – ukrývať (sa)

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Stupňovanie prídavných mien

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Stupňujeme len akostné prídavné mená.

1. stupeň – pozitív

Prvý stupeň prídavných mien je základný stupeň, ktorý má v nominatíve singuláru koncovku -ý/-í (napr. milý, nový, rýdzi, teplý).

2. stupeň – komparatív

Druhý stupeň prídavných mien používame, keď porovnávame jednu vlastnosť u dvoch osôb alebo vecí. Tvoríme ho pomocou príponyší/-ejší.

 • milý – milší
 • nový – novší
 • rýdzi – rýdzejší
 • teplý – teplejší

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

3. stupeň – superlatív

Tretí stupeň prídavných mien vyjadruje najvyššiu mieru nejakej vlastnosti a tvoríme ho pridaním predpony naj- ku komparatívu.

 • naj + milší – najmilší

 • naj + novší – najnovší

 • naj + rýdzejší – najrýdzejší

 • naj + teplejší – najteplejší

Nepravidelné stupňovanie

Pri nepravidelnom stupňovaní sa mení koreň slova. Nepravidelne sa stupňujú prídavné mená pekný, dobrý, zlý, malý, veľ.

 • pekný – krajší – najkrajší

 • dobrý – lepší – najlepší

 • zlý – horší – najhorší

 • malý – menší – najmenší

 • veľký – väčší – najväčší

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Prídavné mená

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Prídavné mená (adjektíva) pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov.

Prídavné mená zaraďujeme medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri prídavných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor
 • stupeň

Druhy prídavných mien

 • akostné – nie sú odvodené, dajú sa stupňovať (napr. šťastný, čistý, milý, cudzí, rýdzi)
 • vzťahové – sú odvodené, nedajú sa stupňovať (napr. filmový, letný, domáci, prezidentský)
 • privlastňovacie – niekomu/niečomu privlastňujú, existujú individuálne (privlastňujú jednotlivcom, napr. matkin, Andrein, bratov, Karolov) a druhové (privlastňujú celému druhu (napr. páví, včelí, slimačí, leví)

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Gramatické kategórie prídavných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

Vzory prídavných mien

 • pekný – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou tvrdú spoluhlásku
 • cudzí – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou mäkkú spoluhlásku
 • matkin – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe ženského rodu
 • otcov – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe mužského rodu
 • páví – druhové privlastňovacie prídavné mená

Stupňovanie prídavných mien

Stupňujeme len akostné prídavné mená. Niektoré prídavné mená stupňujeme pravidelne, iné nepravidelne. Viac si prečítajte v ťaháku o stupňovaní prídavných mien.

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Podstatné mená

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Podstatné mená (substantíva) pomenúvajú osoby, zvieratá, veci a javy. Zaraďujeme ich medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri podstatných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor

Druhy podstatných mien

 • všeobecné (napr. človek, rieka, mesto, pes) alebo vlastné (napr. Adam Šangala, Dunaj, Žilina, Beni)
 • konkrétne (sú hmatateľné, napr. stôl, kniha, kameň, jablko) alebo abstraktné (nie sú hmatateľné, napr. priateľstvo, svedomie, pýcha, úspech)

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Gramatické kategórie podstatných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)
 • životnosť – určujeme iba v mužskom rode

Vzory podstatných mien

 • v mužskom rode: chlap, hrdina, dub, stroj
 • v ženskom rode: žena, ulica, dlaň, kosť
 • v strednom rode: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Ohybné a neohybné slovné druhy

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Ohybné slovné druhy

V súčasnom slovenskom jazyku rozlišujeme päť ohybných slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá. Ohybné sú preto, že ich môžeme skloňovať (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky) alebo časovať (slovesá).

 • Podstatné mená (substantíva) označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?

 • Prídavné mená (adjektíva) vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?

 • Zámená (pronominá) odkazujú alebo ukazujú na osoby, veci a javy.

 • Číslovky (numeráliá) vyjadrujú počet alebo poradie. Pýtame sa na ne otázkami Koľko? Koľký (v poradí)?

 • Slovesá (verbá) vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Pýtame sa na ne otázkou Čo sa robí? Čo sa deje?

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Neohybné slovné druhy

Aj neohybných slovných druhov je v slovenčine päť. Sú to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Nedajú sa časovať ani skloňovať, ale niektoré príslovky (tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien) môžeme stupňovať.

 • Príslovky (adverbiá) vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. Pýtame sa na ne otázkami Kde? Kedy? Ako? Prečo?

 • Predložky (prepozície) vyjadrujú okolnosti a vzťahy medzi slovami.

 • Spojky (konjunkcie) vyjadrujú vzťahy priradenosti a podradenosti.

 • Častice (partikuly) vyjadrujú postoj k slovu a k výpovedi.

 • Citoslovcia (interjekcie) pomenúvajú city, vôľu a napodobňujú zvuky.

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Diktáty – nočná mora detí aj rodičov

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Slovenčina je krásny jazyk, ale má náročnú gramatiku a ťažký pravopis s množstvom výnimiek. Preto sa niet čo čudovať, že jednou z najčastejších príčin, prečo deti nemajú rady slovenčinu, sú diktáty.

Mnoho žiakov má s diktátmi problémy. Písanie diktátov je bežné najmä na základnej škole. Ich úlohou je preveriť, či a do akej miery si žiak osvojil určité pravopisné javy. Dokonca aj veľa dospelých spomína na písanie diktátov ako na niečo stresujúce a považujú to za zbytočnosť, prežitok. Bohužiaľ, diktáty sa na hodinách slovenčiny písali, píšu a pravdepodobne sa aj naďalej písať budú.

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

S diktátmi sa trápia nielen žiaci, ale aj rodičia, ba aj mnohé učiteľky. Pýtate sa, aké trápenie môžu mať s diktátmi učiteľky? Nuž, mnohé si lámu hlavu nad tým, ako naučiť žiakov pravopis a nezhnusiť im pritom písanie diktátov. Na druhej strane sú deti pod veľkým tlakom, aby mali dobré známky, a keďže máloktorý žiak má z diktátov jednotky, rodí sa v nich odpor k písaniu diktátov a pravopisu. Rodičov tiež diktáty znervózňujú v súvislosti s prospechom ich detí. Existujú rodičia, pre ktorých je neprijateľné, aby malo ich dieťa horšiu výslednú známku zo slovenského jazyka len kvôli pár nevydareným diktátom.

Čo teda robiť, milí rodičia, aby sa vaše dieťa zlepšilo v pravopise a malo lepšie známky z diktátov?

1. Čítanie

Ľudia, ktorí čítajú majú zvyčajne lepší pravopis ako tí, ktorí sa knihám veľkým oblúkom vyhýbajú. Preto ak chcete, aby sa vaše dieťa zlepšilo v pravopise, veďte ho k čítaniu. Pri čítaní sa dieťaťu dostane pravopis “do oka”. Keď bude čítať nahlas, dostanú sa mu slová aj do uší. Keďže pri písaní diktátu žiaci píšu text, ktorý nevidia, ale len počujú, je dobré pri čítaní zapájať zároveň zrak aj sluch.

2. Odpisovanie

Keď má dieťa problémy s pravopisom, mýli si i/y, zabúda na dĺžne/mäkčene alebo nevie, kde má/nemá byť čiarka, môže mu pomôcť odpisovanie textov. Dajte svojmu dieťaťu prepísať diktát z učebnice do cvičného zošita. Odpisovať môže aj z ľubovoľnej knihy alebo časopisu. Stačí jedna strana formátu A5 aspoň trikrát týždenne.

3. Diktáty aj doma

Ak písanie diktátov predstavuje pre vaše dieťa stres, pomôžte mu prekonať strach a nervozitu z diktátov doma. Ako sa vraví: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Precvičujte diktáty doma bez stresu a strachu zo zlej známky. Ak bude mať v diktáte veľa chýb, skúste mu ten istý diktát nadiktovať aj na druhý deň. Uvidíte, či sa chyby opakujú alebo nie.

4. Precvičovanie

Precvičujte spolu s vaším dieťaťom problematické gramatické a pravopisné javy, opakujte s ním vybrané slová. Na internete nájdete veľa rôznych cvičení, ktoré môžete využiť. Užitočnou pomôckou sú aj špecializované učebnice, cvičebnice, pracovné zošity, gramatické prehľady a tabuľky.

5. Doučovanie

Jedným z riešení je zabezpečiť dieťaťu doučovanie. Doučovateľ(ka) sa bude vášmu dieťaťu venovať, zopakuje si s ním gramatiku a pravopis, vysvetlí poučky, pravidlá, výnimky. Výhodou doučovania je, že doučovateľ(ka) vie jasne vysvetliť a odôvodniť prečo sa niekde píše mäkké i a inde tvrdé y. Hodinu rozvrhne tak, aby dieťa aj čítalo, aj odpisovalo, aj precvičilo gramatiku. Nadiktuje dieťaťu diktát a vysvetlí mu, aké chyby urobilo a ako sa im nabudúce vyhnúť.

Rodičia, nezabúdajte dieťa pochváliť za každé zlepšenie. Ak sa chyby nedarí odstrániť, oceňte aspoň snahu a motivujte svoje dieťa, aby sa nevzdávalo a ďalej na sebe pracovalo.

Aj vy sa trápite sa s diktátmi? Sú pre vás nočnou morou alebo máte pravopis v malíčku a zvládate ich bez ťažkostí? Mám problém s pravopisom. Potrebujem doučovanie!

Ďalšie užitočné články a učivo zo slovenčiny:

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Norman Mailer – Nahí a mŕtvi

Téma
Predmetom diela je priniesť čitateľovi pocity a zážitky radového vojaka, ktorý je totálne neschopný ovplyvniť to, čo sa s ním deje, hrôzu vojny, zranenia a zo všetkého najviac nekonečný strach a úzkosť z nasledujúcej minúty života. Z vojakov sa pomaly vytráca viera v akékoľvek ideály či nádeje na návrat.
Hlavná myšlienka
Ideu románu najlepšie vystihuje samotný názov… Nahí sú preto, lebo sú nepriateľovi neustále na očiach, niet miesta kam sa možno skryť a sú mŕtvi, pretože umierajú každú minútu, umierajú rovnako ako ich ideály a nádeje.
Literárny žáner
Protivojnový (antimilitaristický) a psychologický román; dielo najviac vystihuje pojem „obraz vojny“ pretože autor má snahu prebudiť v čitateľovi konkrétne pocity a dej, ľudia, udalosti, činy a situácie sú len prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa.
Literárny druh
Epika.
Štýl
Zložitý; román má kolektívneho hrdinu, hrdinom môže byť hociktorý vojak
PO. Dejové pásmo je pomerne jednoduché, má 4 časti: – Vlna, Hlina a tvar, Rastlina a prízrak, Brázda
Miesto a čas deja
Tesne pred koncom 2. sv. v. na tichomorskom ostrove Anopopei
Hlavné postavy
Generál Cummings, seržant Croft, poručík Hearn, vojaci
Dej
 1. Dej sa začína na lodi amerického námorníctva, ktorá smeruje k ostrovu Anopopei. (vojaci majú strach z vylodenia a nemôžu spať)
 2. Väčšina vojakov vrátane čaty seržanta Crofta je pridelená na výstavbu tábora a ciest.
 3. V ďalšej časti autor opisuje vzťahy medzi vojakmi, ktorí si medzi sebou vytvárajú jemné priateľstvá, vedú rozhovory o ženách, spomínajú na domov, na minulé boje.
 4. Invázii velí generál Cummings, ktorý si vyberá za svojho pobočníka poručíka Hearna.
 5. Generál váha s útokom na hlavnú tzv. Tojakovu líniu ( Tojak- veliteľ japonských jednotiek).
 6. Napokon sa rozhodne vyslať malý a nedostatočne zásobený prieskumný oddiel (PO) aby túto líniu obišiel a zaútočil na Japoncov z tyla. Za veliteľa PO vymenuje poručíka Hearna, pretože ho medzičasom znenávidel a chce sa ho zbaviť.
 7. Toto sa nepáči dovtedajšiemu veliteľovi- seržantovi Croftovi. Postup PO je pomalý a náročný. Croft zámerne nepovie Hearnovi o blízkych nepriateľských jednotkách a pri pokuse o prechod cez priesmyk Hearn spolu s iným vojakom umiera.
 8. Croft preberá velenie a rozhodne sa pre výstup na Mount Anaka, čo Hearn považoval za šialenosť.
 9. Počas cesty sa vojaci búria, niekoľkí padnú, no Croft si vydobyje autoritu.
 10. Tesne pred vrcholom napadne totálne vyčerpanú čatu roj sršňov. Vojaci sa prestanú starať o rozkazy a utečú späť do údolia.
 11. Počas cesty späť do tábora sa na lodi dozvedajú, že ich misia a smrť ich druhov bola zbytočná, pretože americké jednotky šťastnou zhodou náhod zničili japonský muničná sklad a hlavné veliteľstvo. Bolo len otázkou času kedy Tojakova línia povolí.

Seržant Sam Croft

Najlepší čatár, tvrdohlavý, odvážny, neoblomný, zocelený bojom, vždy sa snažil udržať morálku oddielu, povýšenecky pohŕdal všetkými ostatnými ľuďmi, nenávidel slabosť, bol taký lebo ho jediná milovaná žena oklamala, bol chladný, dokázal zabiť japonského vojaka keď sa mu pozeral do očí z bezprostrednej blízkosti, nepripustil si únavu ani prehru.

Poručík Robert Hearn

Mal rád len málokoho, vzdelaný, netrpezlivý, akoby mal potrebu skamarátiť sa s vojakmi, dôverčivý, rozhodný, tvrdohlavý, hrdý, zistil že je v podstate rovnaký ako Croft, ktorého nenávidel, miloval pocit víťazstva a tešilo ho rozkazovať Croftovi. Nenávidel generála Cummingsa, ktorý ho stále poúčal, bol odvážny ( ako prvý sa vydal cez rieku).

Dodatok

Zaujímavý je autorov postoj k ženám. Vojaci prestavajú veriť ženám, pretože vedia, že sú im v dobe vojny neverné (ak už sa s nimi nerozviedli), pohŕdajú nimi, považujú ich len za akési rozptýlenie. Podobný postoj zaujíma aj v „Stroji času“ kde opisuje vzťah seržanta Crofta a jeho ženy.

Pozrite si aj inzeráty

Literatúra po roku 1945

Spoločensko-historické pomery

 • koniec 2. svetovej vojny (1939-1945)
 • rozdelenie sveta => “železná opona”

Západ

 • hospodárstvo => MARSHALLOV PLÁN
 • obnova, trhové hospodárstvo, svet demokracie a trhovej ekonomiky
 • politika => demokracia (občianské práva, ľudské práva a slobody)
 • povolené: voliť, vlastniť majetok, zhromažďovať sa, vyjadrovať sa k politike, cestovanie, náboženské vierovyznania
 • Podľa literárnych druhov a smerov – v tomto období dochádza k nástupu nových literárnych prúdov a smerov: 1. existencializmus 2. nový román (vznik vo Francúzsku) 3. neorealizmus (v Taliansku) 4. Beat Generation (USA,60.roky) 5. postmoderna (USA, Rusko, všetky krajiny)

Východ (sféra vplyvu ZSSR)

 • plánované hospodárstvo (5-ročnice)
 • spoločné vlastníctvo
 • politika => totalitný režim (vláda jednej strany a politické strany rozhodovali o všetkom)
 • opak západu – popretie základných ľudských práv a slobody
 • Podľa literárnych druhov a smerov – socialistický realizmus
 • socialistický realizmus – cenzúra (dielo bolo vyhodnotené , či zodpovedá ideológie), schématizmus
 • budovateľský román
 • príkladom rozdelenie sveta bolo rozdelenie Nemecka
 • predstavitelia 2.svetovej vojny: Norman Mailer (Nahí a mŕtvi), Joseph Heller (Hlava XXII), Wiliam Styron (Sophiina voľba)

Pozrite si inzeráty