Dokonavý a nedokonavý vid slovies

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Slovesá sú ohybné slová a majú svoje gramatické kategórie. Pri slovesách určujeme osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný rod a vid. V tomto ťaháku si priblížime kategóriu slovesného vidu.

Čo je slovesný vid?

Slovesný vid je gramatická kategória slovies a vyjadruje, či dej už skončil alebo ešte trvá (prebieha).

Dokonavý vid

Dokonavý vid vyjadruje, že dej neprebieha, je ukončený. Slovesá, ktoré majú dokonavý vid, nazývame dokonavé.

Príklady dokonavých slovies: prečítať, nakúpiť, upiecť, povedať, urobiť, zasmiať sa

Budúci čas dokonavých slovies sa vyjadruje jednoduchým slovesným tvarom (jedným slovom): prečítam, nakúpim, upečiem, poviem, urobím, zasmejem sa.

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Nedokonavý vid

Nedokonavý vid vyjadruje neukončený dej, ktorý ešte prebieha. Slovesá s nedokonavým vidom nazývame nedokonavé.

Príklady nedokonavých slovies: čítať, nakupovať, piecť, rozprávať, robiť, smiať sa

Budúci čas nedokonavých slovies vyjadrujeme zloženým slovesným tvarom (viacerými slovami): budem čítať, budem nakupovať, budem piecť, budem rozprávať, budem robiť, budem sa smiať.

Dokonavé vs. nedokonavé slovesá
napísať – písať
prepísať – prepisovať
nakúpiť – nakupovať
ukryť (sa) – ukrývať (sa)

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Stupňovanie prídavných mien

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Stupňujeme len akostné prídavné mená.

1. stupeň – pozitív

Prvý stupeň prídavných mien je základný stupeň, ktorý má v nominatíve singuláru koncovku -ý/-í (napr. milý, nový, rýdzi, teplý).

2. stupeň – komparatív

Druhý stupeň prídavných mien používame, keď porovnávame jednu vlastnosť u dvoch osôb alebo vecí. Tvoríme ho pomocou príponyší/-ejší.

 • milý – milší
 • nový – novší
 • rýdzi – rýdzejší
 • teplý – teplejší

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

3. stupeň – superlatív

Tretí stupeň prídavných mien vyjadruje najvyššiu mieru nejakej vlastnosti a tvoríme ho pridaním predpony naj- ku komparatívu.

 • naj + milší – najmilší

 • naj + novší – najnovší

 • naj + rýdzejší – najrýdzejší

 • naj + teplejší – najteplejší

Nepravidelné stupňovanie

Pri nepravidelnom stupňovaní sa mení koreň slova. Nepravidelne sa stupňujú prídavné mená pekný, dobrý, zlý, malý, veľ.

 • pekný – krajší – najkrajší

 • dobrý – lepší – najlepší

 • zlý – horší – najhorší

 • malý – menší – najmenší

 • veľký – väčší – najväčší

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Prídavné mená

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Prídavné mená (adjektíva) pomenúvajú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a javov.

Prídavné mená zaraďujeme medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri prídavných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor
 • stupeň

Druhy prídavných mien

 • akostné – nie sú odvodené, dajú sa stupňovať (napr. šťastný, čistý, milý, cudzí, rýdzi)
 • vzťahové – sú odvodené, nedajú sa stupňovať (napr. filmový, letný, domáci, prezidentský)
 • privlastňovacie – niekomu/niečomu privlastňujú, existujú individuálne (privlastňujú jednotlivcom, napr. matkin, Andrein, bratov, Karolov) a druhové (privlastňujú celému druhu (napr. páví, včelí, slimačí, leví)

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Gramatické kategórie prídavných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)

Vzory prídavných mien

 • pekný – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou tvrdú spoluhlásku
 • cudzí – akostné a vzťahové prídavné mená, ktoré majú pred pádovou príponou mäkkú spoluhlásku
 • matkin – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe ženského rodu
 • otcov – individuálne privlastňovacie prídavné mená, ktoré privlastňujú osobe mužského rodu
 • páví – druhové privlastňovacie prídavné mená

Stupňovanie prídavných mien

Stupňujeme len akostné prídavné mená. Niektoré prídavné mená stupňujeme pravidelne, iné nepravidelne. Viac si prečítajte v ťaháku o stupňovaní prídavných mien.

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Podstatné mená

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Podstatné mená (substantíva) pomenúvajú osoby, zvieratá, veci a javy. Zaraďujeme ich medzi ohybné slovné druhy, pretože ich môžeme skloňovať.

Pri podstatných menách určujeme

 • druh
 • gramatické kategórie
 • vzor

Druhy podstatných mien

 • všeobecné (napr. človek, rieka, mesto, pes) alebo vlastné (napr. Adam Šangala, Dunaj, Žilina, Beni)
 • konkrétne (sú hmatateľné, napr. stôl, kniha, kameň, jablko) alebo abstraktné (nie sú hmatateľné, napr. priateľstvo, svedomie, pýcha, úspech)

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Gramatické kategórie podstatných mien

 • rod – mužský, ženský alebo stredný
 • číslo – jednotné (singulár) a množné (plurál)
 • pád – nominatív (kto?čo?), genitív (koho?čoho?), datív (komu?čomu?), akuzatív (koho?čo?), lokál (o kom?čom?), inštrumentál (kým?čím?)
 • životnosť – určujeme iba v mužskom rode

Vzory podstatných mien

 • v mužskom rode: chlap, hrdina, dub, stroj
 • v ženskom rode: žena, ulica, dlaň, kosť
 • v strednom rode: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Ohybné a neohybné slovné druhy

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Ohybné slovné druhy

V súčasnom slovenskom jazyku rozlišujeme päť ohybných slovných druhov: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá. Ohybné sú preto, že ich môžeme skloňovať (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky) alebo časovať (slovesá).

 • Podstatné mená (substantíva) označujú osoby, zvieratá, veci a javy. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?

 • Prídavné mená (adjektíva) vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí a vlastnícke vzťahy. Pýtame sa na ne otázkami Aký? Aká? Aké? Čí? Čia? Čie?

 • Zámená (pronominá) odkazujú alebo ukazujú na osoby, veci a javy.

 • Číslovky (numeráliá) vyjadrujú počet alebo poradie. Pýtame sa na ne otázkami Koľko? Koľký (v poradí)?

 • Slovesá (verbá) vyjadrujú dej, činnosti a stavy. Pýtame sa na ne otázkou Čo sa robí? Čo sa deje?

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

Neohybné slovné druhy

Aj neohybných slovných druhov je v slovenčine päť. Sú to príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Nedajú sa časovať ani skloňovať, ale niektoré príslovky (tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien) môžeme stupňovať.

 • Príslovky (adverbiá) vyjadrujú okolnosti alebo vlastnosti deja. Pýtame sa na ne otázkami Kde? Kedy? Ako? Prečo?

 • Predložky (prepozície) vyjadrujú okolnosti a vzťahy medzi slovami.

 • Spojky (konjunkcie) vyjadrujú vzťahy priradenosti a podradenosti.

 • Častice (partikuly) vyjadrujú postoj k slovu a k výpovedi.

 • Citoslovcia (interjekcie) pomenúvajú city, vôľu a napodobňujú zvuky.

Súvisiace učivo

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Diktáty – nočná mora detí aj rodičov

Autor: Nikola Naništová (doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave a v okrese Malacky). Text je možné voľne šíriť len s uvedením odkazu na tento web.

Slovenčina je krásny jazyk, ale má náročnú gramatiku a ťažký pravopis s množstvom výnimiek. Preto sa niet čo čudovať, že jednou z najčastejších príčin, prečo deti nemajú rady slovenčinu, sú diktáty.

Mnoho žiakov má s diktátmi problémy. Písanie diktátov je bežné najmä na základnej škole. Ich úlohou je preveriť, či a do akej miery si žiak osvojil určité pravopisné javy. Dokonca aj veľa dospelých spomína na písanie diktátov ako na niečo stresujúce a považujú to za zbytočnosť, prežitok. Bohužiaľ, diktáty sa na hodinách slovenčiny písali, píšu a pravdepodobne sa aj naďalej písať budú.

Hľadáte doučovanie slovenčiny v Bratislave? Kliknite sem!

S diktátmi sa trápia nielen žiaci, ale aj rodičia, ba aj mnohé učiteľky. Pýtate sa, aké trápenie môžu mať s diktátmi učiteľky? Nuž, mnohé si lámu hlavu nad tým, ako naučiť žiakov pravopis a nezhnusiť im pritom písanie diktátov. Na druhej strane sú deti pod veľkým tlakom, aby mali dobré známky, a keďže máloktorý žiak má z diktátov jednotky, rodí sa v nich odpor k písaniu diktátov a pravopisu. Rodičov tiež diktáty znervózňujú v súvislosti s prospechom ich detí. Existujú rodičia, pre ktorých je neprijateľné, aby malo ich dieťa horšiu výslednú známku zo slovenského jazyka len kvôli pár nevydareným diktátom.

Čo teda robiť, milí rodičia, aby sa vaše dieťa zlepšilo v pravopise a malo lepšie známky z diktátov?

1. Čítanie

Ľudia, ktorí čítajú majú zvyčajne lepší pravopis ako tí, ktorí sa knihám veľkým oblúkom vyhýbajú. Preto ak chcete, aby sa vaše dieťa zlepšilo v pravopise, veďte ho k čítaniu. Pri čítaní sa dieťaťu dostane pravopis “do oka”. Keď bude čítať nahlas, dostanú sa mu slová aj do uší. Keďže pri písaní diktátu žiaci píšu text, ktorý nevidia, ale len počujú, je dobré pri čítaní zapájať zároveň zrak aj sluch.

2. Odpisovanie

Keď má dieťa problémy s pravopisom, mýli si i/y, zabúda na dĺžne/mäkčene alebo nevie, kde má/nemá byť čiarka, môže mu pomôcť odpisovanie textov. Dajte svojmu dieťaťu prepísať diktát z učebnice do cvičného zošita. Odpisovať môže aj z ľubovoľnej knihy alebo časopisu. Stačí jedna strana formátu A5 aspoň trikrát týždenne.

3. Diktáty aj doma

Ak písanie diktátov predstavuje pre vaše dieťa stres, pomôžte mu prekonať strach a nervozitu z diktátov doma. Ako sa vraví: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Precvičujte diktáty doma bez stresu a strachu zo zlej známky. Ak bude mať v diktáte veľa chýb, skúste mu ten istý diktát nadiktovať aj na druhý deň. Uvidíte, či sa chyby opakujú alebo nie.

4. Precvičovanie

Precvičujte spolu s vaším dieťaťom problematické gramatické a pravopisné javy, opakujte s ním vybrané slová. Na internete nájdete veľa rôznych cvičení, ktoré môžete využiť. Užitočnou pomôckou sú aj špecializované učebnice, cvičebnice, pracovné zošity, gramatické prehľady a tabuľky.

5. Doučovanie

Jedným z riešení je zabezpečiť dieťaťu doučovanie. Doučovateľ(ka) sa bude vášmu dieťaťu venovať, zopakuje si s ním gramatiku a pravopis, vysvetlí poučky, pravidlá, výnimky. Výhodou doučovania je, že doučovateľ(ka) vie jasne vysvetliť a odôvodniť prečo sa niekde píše mäkké i a inde tvrdé y. Hodinu rozvrhne tak, aby dieťa aj čítalo, aj odpisovalo, aj precvičilo gramatiku. Nadiktuje dieťaťu diktát a vysvetlí mu, aké chyby urobilo a ako sa im nabudúce vyhnúť.

Rodičia, nezabúdajte dieťa pochváliť za každé zlepšenie. Ak sa chyby nedarí odstrániť, oceňte aspoň snahu a motivujte svoje dieťa, aby sa nevzdávalo a ďalej na sebe pracovalo.

Aj vy sa trápite sa s diktátmi? Sú pre vás nočnou morou alebo máte pravopis v malíčku a zvládate ich bez ťažkostí? Mám problém s pravopisom. Potrebujem doučovanie!

Ďalšie užitočné články a učivo zo slovenčiny:

Článok je prevzatý z webu Slovenčinárka.sk. Článok je republikovaný so súhlasom autorky.

Komplexná výučba ruštiny s rodenou hovoriacou v Skype

Som rodená hovoriaca ruštiny. Mám vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogika a psychologia a taktiež v technickom odbore. Zaoberam sa komplexnou výučbou ruštiny, prípravou na maturitu a jazykové skúšky. Je možnosť zameriavať sa na určité jazykové aspekty ako napríklad hovorenie, gramatika, písmo. Taktiež doučujem biznis a odbornú (humanitné a technické odbory) ruštinu. Zaujímavé aktivity a praktické témy. Individuálny prístup ku každému študentovi, individuálna príprava študijných materiálov podľa Vašich potrieb. Učenie je moja vášeň a hobby, ktoré ma naplňa a rozvíja. Som šťastná keď vidím progres mojich študentov. Ponúkam hodiny prostriednictvom programu Skype. Vyúčba v tomto programe je jednoduchá a z pohodlia domova. Časovo sa viem prispôsobiť. Komunikácia a výučba prebieha len v ruskom jazyku. V prípade nedorozumenia Vám pomôže slovenský hovoriaca asistentka. Hodiny budú zamerané na budovanie vašich znalostí pravého ruského jazyka. Jazyka svetového, ktorým hovoria stovky miliónov ľudí. Neváhajte a ozvite sa. Čakám na Vás.

Meno doučovateľky: Viktoria Andrienko

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľku!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Chemické látky

Každý predmet potrebuje svoje stavebné kamene a nimi sú základné pojmy, s ktorými sa človek bežne v chémii stretáva. Tieto sú takým základným kamienkom na úvod do chémie.

Látky klasifikujeme do skupenstiev. Skupenstvá poznáme:

 • pevné (napr. ľad)
 • kvapalné (napr. voda)
 • plynné (napr. vodná para)

Atóm je základnou stavebnou jednotkou látok.

Atóm je zložený z atómového jadra a elektrónového obalu. V atómovom jadre sa nachádzajú mikročastice – protóny ( nesú kladný náboj, označujeme p+, H+) a neutróny ( sú elektroneutrálne častice). V elektrónovom obale sa nachádzajú elektróny ( nesú záporný náboj, označujeme e-).

Hľadáte doučovanie chémie v Bratislave? Kliknite sem!

Atóm je charakterizovaný protónovým (Z – udáva počet protónov v jadre), neutrónovým (N – udáva počet neutrónov v jadre) a nukleónovým (A – udáva počet protónov a neutrónov v jadre, ako aj relatívnu atómovú hmotnosť prvku) číslom.

 • Prvok je látka zložená z atómov, ktoré majú rovnaké protónové číslo (H, O, Na)
 • Molekula je častica, ktorá sa skladá z dvoch alebo viacerých atómov. (O2, Cl2, H2O)
 • Zlúčenina je látka, ktorá je tvorená rovnakými molekulami. (NaCl)
 • Chemické indivíduum (chemicky čistá látka) znamená, že v sústave sa nachádza len jedna látka. K chemickým indivíduám patria prvky a zlúčeniny.
 • Nuklid – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým a rovnakým nukleónovým čislom.
 • Izotop – látka, ktorá je zložená z atómov s rovnakým protónovým ale rôznym nukleónovým číslom.

Sústava – látka je oddelená od okolia skutočnými alebo myslenými čiarami (stenami)

Poznáme sústavy:

 • otvorená – v sústave dochádza k výmene energie, aj k výmene častíc ( pohár vody, šálka čaju)
 • uzavretá – v sústave dochádza k výmene energie, ale nedochádza k výmene častíc (uzavretá fľaša vody)
 • izolovaná – v sústave nedochádza ani k výmene energie, ani častíc ( termoska s čajom)

Fáza – je homogénna oblasť sústavy, ktorá je oddelená od inej hraničnou plochou

Zmes – je látka, ktorá sa skladá z rôznych molekúl

Zmesi sa delia na:

 • homogénne – veľkosť častíc v sústave je menšia ako 10-9 m
 • koloidné – veľkosť častíc v sústave je od 10-9 až 10-7 m
 • heterogénne – veľkosť častíc je viac ako 10-7 m

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem doučovanie z chémie v Bratislave!

Ďalšie ťaháky z chémie

Doučovanie matematiky, s ktorým budete spokojní

Ponúkam účinné a efektívne doučovanie matematiky. Doučujem veľa rokov, s veľmi pozitívnymi výsledkami. Úspešne som doučil už desiatky študentov. Verím, že pomôžem aj Vám.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Ján

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty

Ponúkam doučovanie účtovníctva

Ponúkam doučovanie účtovníctva cez skype. Mám 12 ročné skúsenosti ako účtovník, ekonóm. Doučujem vo večerných hodinách a cez víkend. Doučujem študentov, pracujúcich, začiatočníkov a pokročilých.

Cena dohodou

Meno doučovateľa: Jana

Máte záujem? Kontaktujte doučovateľa!

Viac informácii.

Podobné inzeráty