Chemické názvoslovie

Poslať stránku známemu/známej

Každý má nejaké meno, a aj zlúčeniny chcú byť pomenované. Tak šup na to 🙂

Chemické zlúčeniny sa označujú vzorcami. Vzorec je zložený z podstatného a prídavného mena.

Podstatné meno + prídavné meno = vzorec

Podstatné meno udáva druh zlúčeniny a označuje časť s väčšou elektronegativitou. (ak je zložená z atómov jedného prvku, má príponu -id, chlorid, oxid)

Prídavné meno označuje časť zlúčeniny s menšou elektronegativitou a má príponu valenčnú – t.j. podľa oxidačného čísla príslušného prvku (NaI – sod-ný, CaII – vápe-natý)

V slovenskom názve je poradie – podstatné meno, potom prídavné meno.

POZOR!!!!! Vo vzorci je ale poradie opačné!!!!!!!!

Príklady: chlorid sodný NaCl

oxid horečnatý MgO

bromid draselný Kbr

oxid kremičitý SiO2

Na to, aby ste napísali správne vzorec a odvodili správny názov zlúčeniny, potrebujete poznať oxidačné číslo daného prvku. Existuje 5 pravidiel na určovanie oxidačného čísla:

 1. Oxidačné číslo atómu prvku je nula. ( H2, O2, P4, S8)

 2. Oxidačné číslo ľubovoľného jednoatómového iónu odvodíme z jeho náboja. Katión Cu2+ má náboj 2. 1,602.10-19 C a jeho oxidačné číslo je +II.

 3. Oxidačné číslo atómu vodíka v zlúčeninách, napr. H2O, NH3, HCl, je vždy I, len v hydridoch kovov, napr. NaH, CaH2 je -I.

 4. Oxidačné číslo atómu kyslíka v zlúčeninách napr. H2O, HgO, SO2 je -II, len v peroxidoch, napr. H2O2, NaO2 je -I, a v jednej zlúčenine je výnimočne +II (zlúčenina OF2 – čo je oxyfluorid, v dôsledku toho, že fluor je elektronegatívnejši ako kyslík; elektronegativita F = 3,98 a elektronegativita O = 3,44)

 5. Vo vzorcoch viacatómových častíc (molekúl, iónov) sa oxidačné číslo atómov jednotlivých prvkov určí tak, že sa elektróny, ktoré sa zúčastňujú na väzbe, vždy pridelia atómom s väčšou elektronegativitou. Súčet oxidačných čísel všetkých atómov v častici sa musí rovnať počtu elementárnych nábojov častice.

Tabuľka tvorby vzorcov oxidov

Oxidačné číslo atómu prvku

Prípona prídavného mena

Všeobecný názov oxidov

Príklad

I

-ný

M2O

K2O oxid draselný

II

-natý

MO

CaO oxid vápenatý

III

-itý

M2O3

Al2O3 oxid hlinitý

IV

-ičitý

MO2

SiO2 oxid kremičitý

V

-ičný, -ečný

M2O5

P2O5 oxid fosforečný, N2O5 oxid dusičný

VI

-ový

MO3

SO3 oxid sírový

VII

-istý

M2O7

Cl2O7 oxid chloristý

VIII

-ičelý

MO4

OsO4 oxid osmičelý

M je všeobecné označenie atómu prvku. X je označenie halogénu (prvky VII.A skupiny)

Tabuľka tvorby vzorcov halogenidov

Všeobecný vzorec halogenidu

príklad

MIX

NaI jodid sodný

MIIX2

CaF2 fluorid vápenatý

MIIIX3

PBr3 bromid fosforitý

MIVX4

PbCl4 chlorid olovičitý

MVX5

SbCl5 chlorid antimoničný

MVIX6

UF6 fluorid uránový

MVIIX7

IF7 fluorid jodistý

MVIIIX8

OsF8 fluorid osmičelý

Hydroxidy majú všeobecný vzorec M(OH)n, kde n nadobúda hodnoty 1 až 4, OH- je hydroxidový ión, a M je atóm kovu.

Sulfidy sú soli kyseliny sulfánovej H2S a sú obdobou oxidov. Vzorce sulfidov môžeme ovodiť náhradou kyslíka sírou (síra má tak ako kyslík oxidačné číslo -II, super nie?)

Kyslíkaté kyseliny (OXOKYSELINY) sú trojprvkové zlúčeniny, a majú všeobecný vzorec HxAyOz, kde A je kyselinotvorný prvok; x má pri jednoduchších kyselinách hodnotu 1 až 6, y 1 až 2, z 1 až 7.

Tabuľka tvorby vzorcov kyslíkatých kyselín

Oxidačné číslo atómu prvku A

Prípona prídavného mena

Všeobecný vzorec

Príklad

I

-na

HAO

HClO kyselina chlórna

II

-natá

H2AO2

Neznáme zatiaľ

III

-itá

HAO2

HClO2 kyselina chloritá

IV

-ičitá

H2AO3

H2CO3 kyselina uhličitá

V

-ičná, -ečná

HAO3

HNO3 kyselina dusičná

VI

-ová

H2AO4

H2SO4 kyselina sírová

VII

-istá

HAO4

HClO4 kyselina chloristá

VIII

-ičelá

H2AO5

Neznáma zatiaľ

Po týchto nápovedách by nemal byť problém vytvoriť akýkoľvek vzorec. Ak chcete tak si vyskúšajte napísať vzorce a pomenovať zlúčeniny:

Napíšte vzorce:

oxid bárnatý, oxid kremičitý, kyselina sírová, kyselina fosforečná, jodid strieborný, chlorid sodný, bromid lítny, peroxid vodíka, hydroxid vápenatý, kyselina kremičitá, oxid hlinitý, peroxid sodný, sulfid železitý, fluorid germaničitý, kyselina chlorečná,

Pomenujte zlúčeniny:

B2O3, NaOH, AgCl, MgBr2, P2O5, HgO, H2O, MnO4, OsO4, SnS2, Al2O3, LiH, NaBr, PtO,CuO, CaO, KBr, H3PO4, H5IO6, HClO, H2CO3, Fe2S3, MgCl2, CaCl2, ZnCl2, AlBr3, As2O3

Ďalšie ťaháky z chémie

Poslať stránku známemu/známej

Katalóg jazykových škôl a kurzov podľa krajov, okresov a miest

Vyberte si vaše mesto, okres alebo kraj

Prešovský kraj

 • Bardejov
 • Humenné
 • Kežmarok
 • Levoča
 • Medzilaborce
 • Poprad
 • Prešov
 • Sabinov
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Stropkov
 • Svidník
 • Vranov nad Topľou

Žilinský kraj

 • Bytča
 • Čadca
 • Dolný Kubín
 • Kysucké Nové Mesto
 • Liptovský Hrádok
 • Liptovský Mikuláš
 • Martin
 • Námestovo
 • Ružomberok
 • Turčianske Teplice
 • Tvrdošín
 • Žilina